kancelaria prawna
kancelaria cele profil formy świadczenia usłyg prawnicy porady przez internet kontakt
sprawy majątkowe
kirp

Kancelaria

Kancelaria ?wiadczy pomoc prawn? osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, w szczególno?ci przedsi?biorcom, a tak?e osobom fizycznym, w sprawach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych, podatkowych oraz z zakresu prawa pracy.

Za?o?ycielem Kancelarii jest Rafa? Ta?aj, radca prawny od 2008 r., absolwent Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello?skiego, cz?onek Krajowej Izby Radców Prawnych. Razem ze swoimi wspó?pracownikami tworzy grup? prawników o indywidualnym podej?ciu do ka?dego Klienta, ??cz?c bogate do?wiadczenie zawodowe ze znakomit? znajomo?ci? polskiego prawa i systemu gospodarczego.

Kancelaria oferuje Klientom kompleksowe rozwi?zania prawne, organizacyjne oraz optymalizacj? podatkow?, zapewnia bie??c? pomoc w zarz?dzaniu, opiniowanie i doradztwo w procesach inwestycyjnych i kontraktach handlowych oraz przedstawia efektywne sposoby zabezpieczenia nale?no?ci od kontrahentów i ograniczania ryzyk bran?owych. Kancelaria podejmuje si? zast?pstwa procesowego, staraj?c si? jednak przede wszystkim nie dopuszcza? do rozstrzygania sporów dopiero na drodze s?dowej.

Us?ugi prawnicze Kancelaria ?wiadczy na terenie ca?ego kraju.

kancelaria prawna
DE EN IT Copyright © www.rt-legal.pl
wykonanie CADDO.pl 
kancelaria prawna sprawy cywilne sprawy majątkowe kancelaria prawna sprawy cywilne