prawnicy
kancelaria cele profil formy świadczenia usłyg prawnicy porady przez internet kontakt
zastępstwo prawne

Porady przez internet

Wychodz?c naprzeciw potrzebom szybkiej komunikacji i informatyzacji, Kancelaria ?wiadczy tak?e us?ugi prawne z wykorzystaniem sieci Internet. Aby uzyska? odpowied? na interesuj?ce Pa?stwa zagadnienia, prosimy o post?powanie zgodnie z poni?szymi wskazówkami.

W celu uzyskania us?ugi prawnej nale?y wype?ni? formularz znajduj?cy si? poni?ej i wys?a? tre?? zapytania drog? elektroniczn?. Klient mo?e by? poproszony o uzupe?nienie swojego zapytania o dodatkowe wyja?nienia lub kopi? niezb?dnej dokumentacji. Po otrzymaniu zapytania Kancelaria prze?le Klientowi w najbli?szym dniu roboczym propozycj? wynagrodzenia za us?ug?. Warunkiem ?wiadczenia us?ugi jest zap?ata wynagrodzenia przez Klienta. Dopuszczalne s? negocjacje co do wysoko?ci wynagrodzenia; w tym celu prosimy o kontakt drog? telefoniczn? lub mailem. Us?uga zostanie wykonana nast?pnego dnia po otrzymaniu przez Kancelari? od Klienta potwierdzenia wp?aty wynagrodzenia na podane mu konto bankowe Kancelarii. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin wykonania us?ugi mo?e by? wyd?u?ony do 7 dni. Klient mo?e zosta? tak?e poproszony o osobiste spotkanie z radc? prawnym.

 


Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Treść zapytania
   
 
prawnicy
DE EN IT Copyright © www.rt-legal.pl
wykonanie CADDO.pl 
prawnicy prawo budowlane zastępstwo prawne prawnicy prawo budowlane