prawnicy
kancelaria cele profil formy świadczenia usłyg prawnicy porady przez internet kontakt
sąd

Prawnicy

Rafa? Ta?aj Radca prawny Rafa? Ta?aj jest za?o?ycielem Kancelarii. Jest specjalist? z zakresu prawa gospodarczego, kontraktów inwestycyjno-budowlanych, w tym opartych o warunki FIDIC, spraw korporacyjnych w ramach prawa spó?ek handlowych, oraz post?powania cywilnego. Posiada popart? do?wiadczeniem procesowym przed wszystkimi s?dami w post?powaniach spornych oraz niespornych bogat? praktyk? zawodow? w zakresie ?wiadczenia pomocy prawnej dla przedsi?biorców sektora ogólnobudowlanego i drogowego oraz produkcyjnego, w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy, umów handlowych i zamówie? publicznych. Doradza jednej z najwi?kszych polskich spó?ek budowlanych notowanej na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych.

 

Poza bie??c? dzia?alno?ci? Kancelarii radca prawny Rafa? Ta?aj mia? przyjemno?? s?u?y? pomoc? w przeprowadzeniu Projektu „Gotowi do pracy - wsparcie dla osób niepe?nosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia", wspó?finansowanego przez Europejski Fundusz Spo?eczny oraz Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych. W ramach tego projektu prowadzi? dla beneficjentów szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpiecze? spo?ecznych, prawa cywilnego oraz podejmowania dzia?alno?ci gospodarczej.

Radca prawny Rafa? Ta?aj jest wspó?autorem opublikowanego w Przegl?dzie Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2008 artyku?u pt „Statutowe obowi?zki informacyjne nabywcy akcji a wykonywanie prawa g?osu", poruszaj?cego materi? zakresu swobody kontraktowania w prawie spó?ek handlowych w aspekcie ograniczania w statucie prawa akcjonariusza do g?osu z akcji.

 

J?zyki obce: angielski


 

Sara Oziemska
Adwokat Sara Oziemska, wspó?pracownik Kancelarii. Absolwentka Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Do?wiadczenie zawodowe zdobywa?a wspó?pracuj?c z kancelariami prawnymi w Warszawie oraz pracuj?c w spó?kach kapita?owych z udzia?em Skarbu Pa?stwa, a tak?e w ramach indywidualnej praktyki zawodowej. Od 2011 r. autor zewn?trzny w Wydawnictwie Wolters Kluwer. Adwokat Sara Oziemska specjalizuje si? w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, budowlanego i administracyjnego, a tak?e szeroko poj?tego prawa gospodarczego.
prawnicy
DE EN IT Copyright © www.rt-legal.pl
wykonanie CADDO.pl 
prawnicy postępowanie procesowe sąd prawnicy postępowanie procesowe