kancelaria prawna
kancelaria cele profil formy świadczenia usłyg prawnicy porady przez internet kontakt
sprawy majątkowe

Profil

Poza doradztwem w bie??cej dzia?alno?ci gospodarczej przedsi?biorstw, profil Kancelarii obejmuje ?wiadczenie pomocy prawnej w nast?puj?cych specjalno?ciach:

 • prawo budowlane w zakresie: budownictwo drogowe i budownictwo ogólne, w tym projekty oparte o warunki umowne FIDIC – Kancelaria oferuje w szczególno?ci doradztwo w relacjach kontraktowych z inwestorami, pracowniami projektowymi, podwykonawcami i dostawcami, a tak?e przygotowywanie i negocjowanie umów.
 • przygotowanie inwestycji na rynku nieruchomo?ci – pocz?wszy od doradztwa przy takich czynno?ciach jak: zakup gruntu, ustalenie warunków zabudowy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow? oraz zawarcie i koordynowanie umów wykonawczych, a? do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie obiektów, w tym oferujemy reprezentowanie inwestorów przed urz?dami administracji budowlanej.
 • prawo pracy - ?wiadczymy us?ugi doradcze w szczególno?ci w zakresie rekomendowania optymalnych rozwi?za? prawnych odno?nie takich zagadnie? jak: czas pracy i jego rozliczanie, tworzenie Regulaminów: Pracy, Wynagrodze?, Organizacyjnych, Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, relacje pracodawców ze zwi?zkami zawodowymi, a tak?e zapewniamy reprezentacj? przed s?dami pracy.

Kancelaria doradza przedsi?biorcom krajowym oraz zagranicznym, tak?e w j?zyku angielskim i niemieckim.


Zakres oferty dla przedsiębiorców

W zakresie oferty dla przedsi?biorców oraz jednostek organizacyjnych ?wiadczone przez Kancelari? us?ugi prawne dotycz? w szczególno?ci:

 • zapewnienia kompleksowego przygotowania inwestycji na rynku nieruchomo?ci
 • pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego w budownictwie drogowym oraz kubaturowym
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwa ubiegaj?cym si? o udzielenie zamówie? publicznych, w tym prawnych aspektów przygotowania ofert i korzystania z ?rodków ochrony prawnej przewidzianych ustaw?
 • inwestycji opartych o warunki umowne FIDIC
 • pomocy prawnej dla przedsi?biorców dzia?aj?cych w bran?y budowlanej w zakresie relacji z podwykonawcami i dostawcami
 • opiniowania projektów kontraktów
 • reprezentowania stron w negocjacjach umownych

a tak?e bie??cej dzia?alno?ci przedsi?biorstw w zakresie:

 • pomocy w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia dzia?alno?ci oraz optymalizacji opodatkowania
 • doradztwa, opiniowania i konsultacji w bie??cej dzia?alno?ci korporacyjnej, handlowej i administracyjnej
 • tworzenia wewn?trznych regulaminów organizacyjnych
 • obs?ugi prawnej spó?ek handlowych w zakresie przestrzegania zasad ?adu korporacyjnego (corporate governance)
 • przygotowywania projektów uchwa? zarz?dów, rad nadzorczych, zgromadze? wspólników i walnych zgromadze?
 • prowadzenia lub obs?ugi prawnej posiedze?
 • projektowania i koordynowania procesów ??czenia, podzia?u i przekszta?cania spó?ek handlowych
 • zabezpieczania wierzytelno?ci
 • windykacji nale?no?ci w post?powaniu przeds?dowym, s?dowym oraz egzekucyjnym
 • wyst?powania w post?powaniach podatkowych i administracyjnych
 • zast?pstwa procesowego przed s?dami w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz przed urz?dami:

  w post?powaniu rejestrowym o wpis w Krajowym Rejestrze S?dowym, organach ewidencyjnych i w Rejestrze Zastawów
  w procesach o zap?at? przed s?dami cywilnymi i gospodarczymi wszystkich instancji oraz przed S?dem Najwy?szym
  w sprawach zaskar?ania uchwa? organów spó?ek akcyjnych i spó?ek z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
  w sprawach odszkodowawczych z umów ubezpieczenia
  w sprawach o roszczenia z weksli i czeków
  w sprawach z zakresu prawa pracy
  w sprawach odwo?a? od decyzji administracyjnych oraz odwo?a? od decyzji organów podatkowych
  w sprawach przed Wojewódzkimi S?dami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym S?dem AdministracyjnymOferta z zakresu nieprofesjonalnego obrotu cywilnego

Ofert? z zakresu nieprofesjonalnego obrotu cywilnego kierujemy tak?e do osób fizycznych: w zakresie doradztwa oraz zast?pstwa prawnego i zast?pstwa procesowego w sprawach cywilnych, spadkowych i rodzinnych, w sprawach o prawa rzeczowe na nieruchomo?ciach oraz ze stosunków najmu, dzier?awy i umów o podobnym charakterze.

kancelaria prawna
DE EN IT Copyright © www.rt-legal.pl
wykonanie CADDO.pl 
kancelaria prawna sprawy cywilne sprawy majątkowe kancelaria prawna sprawy cywilne